Tanavassdraget – nye fiskeregler i år

Samipath får ofte spørsmål om de lokale fiskereglene i Tanavassdraget. For å gjøre jobben til våre gjester litt lettere så har vi laget et lite utdrag på reglene i år basert på https://tanafisk.no/fiskeregler/fiskeregler/ – OBS, denne siden er svært sjeldent oppdatert og kan ha misvisende informasjon som henger igjen fra årene før. Ofte oppdateres reglene like før eller etter at fiskesesongen er i gang. Anbefaler derfor alle som ønsker de mest oppdaterte reglene om å selv lese seg igjennom Lovdata, eller ta kontakt med forvaltningen direkte eller oss i Samipath.

Tanavassdraget er ganske stort og har et ganske innviklet regelverk som deler seg mellom tre hovedkategorier, ber alle som leser dette om å se at det skilles også på lokal, nasjonal og internasjonale fiskere i regelverket.

  1. Forskrift om fisket på Tanavassdragets grenseelvstrekning
  2. Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del
  3. Forskrift om fisket i de norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka

LES MER OM DISSE PÅ LOVDATA, SØK TANALOVEN ELLER TANA FISKE

Under disse bestemmelsene så kommer det nye nyanser hvert år. Forvaltningen tar også å skiller mellom lov og forskrifter, noe som gjør at det enkelt kan fattes vedtak som danner grunnlaget for fiskeforvaltningen, disse kan være vanskelig å få med seg.

Vi har samlet sammen en del informasjon fra Tanavassdragets fiskeforvaltning slik at du skal slippe å lete:

Nye fiskeregler for Tanavassdraget vedtatt for 2024-sesongen

Tanavassdraget, 19. juni 2024 – Fiskeregler for årets fiskesesong i Tanavassdraget ble vedtatt sentralt 15. mai. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har også innført ytterligere reguleringer i ulike deler av vassdraget, spesielt i sideelver, som ble vedtatt 30. mai. Hovedpunktene i de nye forskriftene presenteres her. En enklere oppsummering av fiskeforskriftene vil bli tilgjengelig fortløpende.

De nye forskriftene gjelder for ulike deler av Tanavassdraget og kan finnes i detalj via følgende lenker (mer oversiktlige oppsummeringer kommer snart):

En betydelig endring for årets sesong er at fiskekort for lokale fiskere (bosatt i Tana, Karasjok og deler av Kautokeino kommune langs lakseførende sideelver av Tanavassdraget) vil være gratis. Imidlertid er fiske etter laks og sjørøye ikke tillatt i 2024.

Selv om fiskekortene er gratis, må lokale fiskere fortsatt skaffe seg fiskekort. Dette er viktig for fangstrapportering, som også er påkrevd for andre arter enn laks. Fiskekort kan anskaffes på tana.lakseelv.no.

Tabellen nedenfor viser fisketider for lokale fiskere med garn (kun for laksebreveiere) og stang i de ulike delene av vassdraget:

ELVSTANGFISKEGARNFISKE
Tanaelva nedre norske delIsgang – 31.08Isgang – 20 juni + 01.08 – 20.08
Område Biehtárjohka – Grense elv/sjøInnlandsfisk: isgang – 31.08<br>Sjøørret: 23.06 – 31.08
Tanaelva grenseelvstrekning01.06 – 20.08Isgang – 20.06<br>Unntak for garn: Polmak – nedre del av storfossen og Leavvajohkas munning – samløpet mellom Kárášjohka og Anárjohka.
HarrelvaStengtStengt
GolggotjohkaStengtStengt
MáskejohkaStengtStengt
Geasis/ SommerelvaStengtStengt
Uvjalátnjá/ DunkrattelvaStengtStengt
CiikojohkaIsgang – 10.08Stengt
MáskeluoppalStengtStengt
Máskejávri og VuoksajávriHele åretHele året
Luovttejohka/ LuftjokHarr: Isgang – 10.08<br>Ørret: stengtStengt
Ruossajohka/ KorselvaStengtStengt
Buolbmátjohka/ Polmakelva (norsk del)Hele åretHele året, unntatt isgang – 25.06
OđđafávliHele åretHele året
Buolbmátjavri/ PolmakvannetHele åretHele året
LákšjohkaStengtStengt
GurtejohkaStengtStengt
Gurteluoppal og SoavveljávriHele åretStengt
DeavkkehanjohkaStengtStengt
GárppejohkaStengtStengt
LeavvajohkaStengtStengt
BáišjohkaStengtStengt
Váljohka
– Utløp Tanaelva – GállovárluobbalHele åretHele året
– Resten av VáljohkaIsgang – 10.08Stengt
ÁstejohkaStengtStengt
KárášjohkaStengtStengt
– Unntak: Riidonjárga til VullošnjárgaKun fra strand: Isgangen – 10.08Stengt
– Unntak: nedstrøms Stuora Gorši – RáidenjárgaStengt, utenom unntak overIsgangen – 10.08
GeaimmejohkaStengtStengt
BávttajohkaStengtStengt
– Unntak: Bajit og Vuolit Áhkasjávri og Bajit og Vuolit GastejávriHele åretHele året, unntatt isgang – 25.06
Iešjohka og sideelverStengtStengt
– Unntak: ŠuoššjávriHele åretHele året, unntatt: isgangen – 25.06
– Unntak: Luoppal fra Iešjávri – MollešjohkaBegrensetBegrenset
Anárjohka og Skiehččanjohka (grense)01.06 – 20.08Isgang – 20.08
IškorasjohkaStengtStengt
GoššjohkaStengtStengt

For mer detaljert informasjon og for å skaffe fiskekort, besøk tana.lakseelv.no.

HVA ER TANAVASSDRAGET FISKEFORVALTNING?

Tanavassdragets fiskeforvaltning er et lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget. Våre oppgaver er organisering av fiske, fiskeoppsyn, driftsansvar samt forvaltning av inntekter fra salg av fiskekort.

Vi bidrar også til langsiktig bevaring av fiskeressursene og deltar i samarbeidet med Finland om forvaltningen av vassdraget.

Alle fiskeartene som har vandret inn naturlig til Finnmark finnes i Tanavassdraget. Det er både snakk om de vestlige innvandrerne laks, ørret, røye og 3-pigget stingsild, og østlige innvandrere som abbor, gjedde, harr, lake, sik og ørekyte. Dette er fisk som har vært en viktig matkilde for elvedalens befolkning, og som til dels fortsatt er ettertraktet blant sportsfiskere.

Oversikt over fiskearter i Tanavassdraget

Norsk navnSamisk navnLatinsk navn
LaksLuossaSalmo salar
Ørret/sjøørretDápmot/guvžáSalmo trutta
Røye/sjørøyeRávdu/salasSalvelinus alpinus
HarrSaovvilThymallus thymallus
SikČuovžaCoregonus lavaretus
GjeddeHávgaEsox lucius
AbborVuskkotPerca fluviatilis
LakeNjáhkáLota lota
ØrekyteGeađgenoarsaPhoxinus phoxinus
Hvitfinnet steinulke*ÁhkábidduCottus gobio
Trepigget stingsildRuovdegulmmetGasterosteus aculeatus
Nipigget stingsildRuovdeguorpmatPungitusa pungitus
ÅlÁggarasAnguilla anguilla
Pukkellaks*RuoššaluossaOncorhyncus gor
nb_NO